Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@wizytylekarskie-slask.pl

+48 720 70 60 70

Logo serwisu.
Wizyty Lekarskie
Logo serwisu. Logo serwisu.

Wizyty Lekarskie

Regulamin

Regulamin

Rozmiar tekstu

A

A

A

Regulamin korzystania z usług wizytylekarskie-slask.pl

§ 1

1. Portal „wizytylekarskie-slask.pl”, zwany dalej „Portalem”, świadczy usługi medyczne, tj. wizyty domowe, wizyty w gabinecie i teleporady umawiane drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu oraz realizację usług medycznych jest Amonit Med sp. z o.o. Adres siedziby 41-703 Ruda Śląska ul. Stara 15 NIP: 6412561219 KRS:0001017179 REGON: 52435672500000


§ 2

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu,tj. zamawianiu wizyt domowych, wizyt w gabinecie i teleporad świadczonych przez Lekarza.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Lekarz– osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) zatrudniona przez Podmiot lub wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 ze zm.


2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, i dokonujący czynności prawnej w postaci zamówienia w Podmiocie wizyty domowej za pośrednictwem Portalu


3.Opłata– koszt wizyty domowej, lub teleporady zamówionej za pośrednictwem Portalu, którego kwota znajduje się w na Portalu. Opłata stanowi całość należności Podmiotu świadczącego usługi medyczne, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta

4.Pacjent –osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Podmiot podczas wizyty domowej lub teleporady. Jeśli Pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta


5. Portal– serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem www.wizytylekarskie-slask.pl

6. Wizyta domowa –usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza podczas pobytu w miejscu wezwania. Zamówienie następuje za pośrednictwem Portalu, wykonywanie w miejscu zamieszkania Pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa, obejmując konsultację lekarską.


7.Teleporada –usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza podczas rozmowy telefonicznej lub audio-video, zamówionej za pośrednictwem Portalu.


8.Wizyta w gabinecie –usługa medyczna polegająca na udzieleniu usług medycznych na rzecz Pacjentów przez Podmiot Leczniczy.

§ 3

1.Portal umożliwia zamawianie wizyt domowych, teleporad lub wizyt w gabinecie, na terenie powiatów: zawierciańskiego, myszkowskiego, będzińskiego, miast Katowic, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Bytomia.

2. Wizyty domowe, teleporady oraz wizyty w gabinecie zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane w godzinach ustalonych w porozumieniu z klientem.

3.Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 ze zm.).

4. Lekarz nie może wystawić recepty na benzodiazepiny, leki opioidowe i leki nasenne.

5. Lekarz nie może wystawić recepty na leki refundowane.


§ 4

1. Zamawianie wizyt domowych, teleporad lub wizyt w gabinetach za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a KlientemDo zawarcia umowy dochodzi przez akceptację warunków Regulaminu w formie elektronicznej, ustnej lub mailowej.
 

2. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:
 

a.oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
 

b. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)), w przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,
 

c. zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Podmiotu opłaty za wizytę domową oraz teleporadę zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Portalu.
 

d. oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,


§ 5

 1. Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie która wykonana zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Portalem.

 2. Podmiot umożliwia zamówienie wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie u Lekarza,

 3. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.

§ 6

 1. Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie telefonicznie.

 2. Składając zamówienie wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta,

  2. adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

  3. numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,

  4. imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta

  5. Zgłaszane objawy


3. Składając zamówienie na wizytę domową, teleporadę lub wizytę w gabinecie, klient potwierdza, iż Pacjent dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, a także w kwarantannie lub izolacji. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu usług medycznych. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów Pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji, w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.

§7

 1. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
   

 2. W celu realizacji zamówienia na wizytę domową, teleporadę lub wizytę w gabinecie zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Podmiotowi, a przy tym Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Podmiot i medyk staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
   

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do Przelewy24, bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.
   

 4. Dostępne formy płatności: Visa, Mastercard
   

 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Portal dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.§ 8

 1. Portal potwierdza dostępność Lekarza mającego wykonać wizytę domową lub teleporadę, podając Klientowi imię i nazwisko lekarza.

 2. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.

 3. Potwierdzenie przez obie strony wizyty i  zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Portalu.

 4. Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.

 5. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal kontaktuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wizyty. Jeśli Klientowi nie odpowiada nowy termin dokonuje zwrotu płatności w ciągu 3 dni roboczych § 9

 1. Z tytułu wykonania teleporady, Klient uiszcza opłatę poprzez stronę internetową Portalu. W przypadku wizyty domowej Klient uiszcza opłatę poprzez stronę internetową Portalu lub gotówką. Za wizytę w poradni Klient uiszcza opłatę gotówką, poprzez stronę internetową Portalu lub kartą płatniczą.
   

 2. Opłata uiszczana jest natychmiast lub nie później niż na 2 godziny po dokonaniu zamówienia usługi poprzez stronę internetową Portalu.
   

 3. Klient może opłacić wizytę jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez Portal, podaniu imienia i nazwiska pracownika lekarza i przybliżonego czasu wizyty.

 4.  W przypadku potwierdzonej pomiędzy pracownikiem Portalu i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu wizyty lub teleporady, Portal nie dokona zwrotu środków za opłaconą wizytę, jeśli wizyta zostanie odwołana na dwie godziny przed wskazanym przedziałem czasowym w którym miała się odbyć wizyta, bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. Obowiązek zapłaty za zamówioną i potwierdzoną przez Portal i Klienta wizytę, dotyczy również sytuacji gdy z Klientem ustalono  sposób płatności gotówką na wizycie.

 5. Jeśli potwierdzona i opłacona wizyta zostanie odwołana z winy Lekarza, Portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.

 6. W przypadku gdy Klient opłacił wizytę, której Portal nie potwierdził i tym samym wizyta nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za wizytę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza, wizytę z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.

 7. Usługodawca obowiązany jest wystawić paragon fiskalny lub fakturę na rzecz Klienta. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.).§ 10

1. Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie jest prowadzona przez Podmiot zgodnie z przepisami ustawy z 6 dnia listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 ze zm.). Pacjent po zakończeniu każdej wizyty domowej teleporady lub wizyty w gabinecie  może otrzymać, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej w formie PDF. 

 

§ 11

 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie przez Podmiot, w przypadku:

  1. gdy Klient w przeszłości dobrowolnie w przepisanym terminie nie uiścił lub uiścił w nienależnej wysokości Portalowi opłaty za wykonaną wizytę domową, teleporadę lub wizytę w gabinecie,

  2. Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania wizyty domowejteleporady lub wizyty w gabinecie w przeszłości naruszył dobra osobiste Podmiotu lub Lekarza.

 

2 .Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można składać telefonicznie.

3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania ich drogą wskazaną w § 11 ust. 2.

 

§ 12

Zgodnie z ustawą z  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159 Podmiot jest zobowiązany do przestrzegania praw Pacjenta w zakresie dotyczących wizyt domowych:
a) Prawo do poszanowania godności i intymności.
b) Prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.
c) Prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat.
d) Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
e) Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
f) Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
g) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
h) Prawo do dochodzenia swoich praw.
i) Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

 4. Regulamin wchodzi w życie 04.05.2023

 5. Regulamin udostępniony zostaje na Stronie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie. 


 

Formularz kontaktowy

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Logo serwisu. Logo serwisu.
Logo serwisu. Logo serwisu.

Wizyty lekarskie na terenie Śląska

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.
Wizyty Lekarskie

Ukryj moduł.